NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Ch. Novaskaya Moonlite Rose
"Sheba"
&
Ch.Porosha's White Knight
"Chudo"
   
Born 8 June
 
Mom & Dad
Week 1 & 2
Week 3 & 4
Week 5 & 6
Week 7 & 8
Week 9 & 10
           
Novaskaya Moonlite Knight
"Jagger"
Owned by Linda Chellel
Novaskaya Moonlite Rebel
"Seeko"
Owned By Valerie Pronko
             
Novaskaya Moonlite Monarch
"Ivan"
Owner of Marsha Hahn
 
Novaskaya Rose of Porosha
"Yana"
Owned by Emily Moody &
Sandi Phifer