NOVASKAYA SAMOYEDS
   
           
Novaskaya Moonlite Rose
"Sheba"
Ch. Porosha's White Knight
"Chudo"
 
     
 
     
Bred & Owned by Betty Moody
Handled by Sandy Phifer
Bred, Owned & Handled by
Sandy Phifer
Sire: Ch. Novaskaya Moonlite Shadow
"Shadow"
Sire: Ch. Novaskaya Moonlite Marauder
"Rowdy"
 
Dam: Novaskaya English Rose
"Rosie"
Dam: Ch. Novaskaya Angel Blaze
"Natasha"
 
         
     
Sheba on left lead