NOVASKAYA SAMOYEDS

 
 

Novaskaya Moonlite Monarch
"Ivan"
Breeder: Emily D. Moody
Owner of Marsha Hahn

Yana & Ivan
Ivan & Yana
Yana & Ivan
     
 
"IVAN"
11-20-03
5 Months 2 Weeks