NOVASKAYA SAMOYEDS

 

Novaskaya Moonlite Knight
"Jagger"
Breeder: Emily D. Moody
Owner: Linda Chennel