NOVASKAYA SAMOYEDS
 
Ch. Novaskaya Moonlite Rose
"Sheba"
&
Ch.Cot'n Pic'n Dbl Shot O'Shadowood
"Tank"
   
Born 15 September 2005
 
Mom & Dad
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
Week 9
Week 10