NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Sheba & Tank
Born 15 September 2005
Week 4
7 October to 13 October
   
 
 
 
7 October 2005
   
       
 
 
 
 
8 October 2005
   
       
 
 
 
9 October 2005