NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Sheba & Tank
Born 15 September 2005
Week 1
15 September to 22 September
 
 
15 September 2005
 
     
 
16 September 2005
 
     
 
18 September 2005
 
     
 
21 September 2005
6 days old
 
     
 
22 September 2005
1 Week old