NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Sheba & Tank
Born 15 September 2005
Week 9
11 November to 17 November
   
   
 
16 November 2005
 
       
 
12 November 2005
   
         
 
   
16 November 2005
Position is still everything