NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Sheba & Tank
Born 15 September 2005
Week 3
30 September to 6 October
   
 
30 September 2005
   
       
 
 
 
 
1 October 2005
   
       
 
 
 
 
 
2 October 2005
   
       
 
 
 
 
3 October 2005
   
       
 
 
 
5 October 2005
   
       
 
 
6 October 2005