NOVASKAYA SAMOYEDS
Eng Ch. Novaskaya Annalyssa Lafay   
" Leto"
&
Am. Ch. Novaskaya Moonlite Kight   
" Jagger"
 
Mom & Dad
 
3 Females
1 Male
Born 31 May 2007

Days 1 to 3
Days 3 to 5
Days 6 to 10
Days 11 to 20
Day 21
Days 28 to 33
Days 42 to 51