NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Leto & Jagger
Born 31 May 2007
Days 3 to 5