NOVASKAYA SAMOYEDS
Eng Ch. Novaskaya Annalyssa Lafay (UK Import)    
" Leto"
&
Nikitta Simply a Star    
" Kalik"
Born 1 January 2004

Leto imported in whelp
 
 
Mom & Dad

Week 1     1 Jan - 8 Jan
Week 2    9 Jan - 15 Jan
Week 3   16 Jan - 22 Jan
Week 4   23 Jan - 29 Jan
Week 5   30 Jan - 4 Feb
Week 6   5 Feb - 11 Feb
Week 7  12 Feb - 18 Feb

   
         

Novaskaya Kyta Lafay Porosha
"Kyta"
Owned by Sandi Phifer & Betty Moody

Novaskaya Nikolette Lafay
"Princess"
Owned by Debbie Hedges & Betty Moody
       

Novaskaya Snowhite Nikitta
"Nikitta"
Owned by Dot Moore

Novaskaya SnowKitta Lafay
"Happy"
Owned by Wilma & Carl Brothers