NOVASKAYA SAMOYEDS
   
Kryssie & Scott
Born 14 August 2004
 
Week 2
22 August to 28 August
 
 
 
22 August 2004
8 days
   
       
 
 
23 August 2004
9 days old
   
       
 
 
24 August 2004
10 days old
   
       
 
 
 
25 August 2004
11 days old
   
       
 
 
28 August 2004
14 days old
2 weeks