NOVASKAYA SAMOYEDS

Aust & NZ Ch. Novaskaya Silva Zaravitch
"Czar"
DOB:
Sire: Toschak of St. Nicholascrypt
Dam: Novaskaya Katya
Owner: Tom & Sylvia Korsten