NOVASKAYA SAMOYEDS

Nor. Ch. Novaskaya Silva Starman
DOB: 10-22-1986
Sire: Novaskaya Silva Starsun
Dam: Novaskaya Silva Anastasia