NOVASKAYA SAMOYEDS

Eng. Ch. Novaskaya Imry Lafay
"Merlin"
DOB: 03-04-1980
Sire: Ch. Novaskaya Silva King
Dam: Novaskaya Shani Lafay
Owner: Lloyd & Penny Winger